Hosu (Baby Phoenix) 

「鳳雛」トラバーチン大理石

travertine  45x55x250cm  2010

© 2018 by Senri Nojima